Menu
Logo

ZOSTAŇTE V KONTAKTE

PRIDAJTE SA K VYŠE 10 000 HCP, KTORÍ POSKYTLI eCONSENT PRE JANSSEN V STREDNEJ EURÓPE!

Databáza zdravotníckych pracovníkov spoločnosti Janssen je databáza zdravotníckych pracovníkov (HCP), ktorí chcú byť v kontakte so spoločnosťou Janssen, spolupracujú s ňou alebo majú o spoluprácu záujem. Na registráciu v Databáze zdravotníckych pracovníkov spoločnosti Janssen je potrebné vyplniť tento formulár. V prípade existujúcich partnerov spoločnosti Janssen, ktorí by chceli zmeniť svoje preferencie týkajúce sa marketingovej komunikácie, je vyplnenie formulára takisto povinné z dôvodu potreby spoločnosti Janssen overiť totožnosť takého jednotlivca a potvrdiť, že je zdravotníckym pracovníkom. Pred vyplnením formulára si prečítajte naše Informácie o spracúvaní osobných údajov nižšie

Na základe našich oprávnených záujmov budeme používať vaše osobné údaje na spravovanie nášho vzťahu s vami, a ak s tým súhlasíte, aj na to, aby sme vám poskytovali informácie v súlade s našimi Informáciami o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na zostavovanie štatistických údajov. Vaše osobné údaje sa budú zdieľať s našimi prepojenými spoločnosťami, poskytovateľmi služieb a inými tretími stranami, ako je uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje budú prenesené do krajín mimo vašej krajiny pobytu vrátane Spojených štátov, ktoré môžu mať iné pravidlá ochrany údajov, než aké platia vo vašej krajine.

 1. Ja týmto udeľujem spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4598/B, so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 345 182 (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ osobných údajov, súhlas s marketingovým spracúvaním mojich osobných údajov.
 2. Účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe Vášho súhlasu za účelom marketingu a s ním priamo súvisiacich služieb a za účelom spravovania nášho vzťahu s Vami, konkrétne na:
 3. Zároveň beriete na vedomie, že ak Spoločnosti udelíte súhlas, využije Spoločnosť Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu čo najefektívnejšie riadiť náš vzťah a poskytovať Vám informácie šité na mieru, taktiež na vytvorenie Vášho profilu. Spoločnosť tiež môže vytvoriť Váš profil na základe oprávneného záujmu identifikovať popredných špecialistov. Takto vytvorený profil nám môže pomôcť posúdiť vhodné odmeňovanie služieb na základe férového trhového výpočtu. Vaše osobné údaje môže Spoločnosť kombinovať s informáciami, ktoré na tieto účely získa z verejne dostupných zdrojov, relevantných sociálnych sietí a od iných spoločností skupiny Johnson & Johnson, čo Spoločnosti pomáha k poskytovaniu osobnejšieho zážitku a informácií, ktoré sú relevantné práve pre Vás.
 4. Doba spracúvania osobných údajov Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po nevyhnutnú dobu vzhľadom na účel, za ktorým sme ich zhromaždili, resp. do odvolania Vášho súhlasu (podľa toho, čo nastane skôr). Kritéria, ktoré používame pri určení doby uchovávania Vašich osobných údajov zahŕňajú (i) dĺžku trvania vzájomného vzťahu, počas ktorého Vám poskytujeme služby, (ii) existenciu právnej povinnosti, ktorá sa na nás uplatňuje, a (iii) skutočnosť, či je uchovávanie Vašich osobných údajov vhodné s ohľadom na naše právne postavenie (napr. s ohľadom na uplatniteľné premlčacie doby, spory alebo iné konania).
 5. Príjemcovia osobných údajov Vaše osobné údaje poskytneme:
  • spoločnostiam skupiny Johnson & Johnson pre účel popísaný v rámci týchto informácií o spracúvaní osobných údajov. Zoznam spoločností skupiny Johnson & Johnson je k dispozícii na http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (kliknite na odkaz “Exhibit 21 to Form 10-K“, ktorý sa nachádza pod položkou "SEC fillings");
  • našim poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby, ako sú webový hosting a správa, hosting mobilných aplikácií, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, IT služby, služby zákazníkom, e-mailové služby a služby priamej doručovacej pošty, audítorské služby a iné služby, na umožnenie poskytnutia služieb;
  • v súlade s platnými zákonmi kvôli reakcii na požiadavky orgánov verejnej moci, vrátane takých orgánov mimo Slovenskej republiky.
 6. Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom Poskytnutie Vašich osobných údajov spracúvaných na základe tohto súhlasu je dobrovoľné. Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, a v rozsahu príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov máte tiež právo na prenosnosť osobných údajov. Súhlas k spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov Spoločnosťou na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). Zároveň máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za účelom profilovania. Ak uplatníte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, Vaše osobné údaje nebudú na tento účel ďalej spracúvané. Ak chcete využiť svoje právo, pošlite prosím príslušnú požiadavku poštou na adresu Spoločnosti Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na e-mailovú adresu recepcia@its.jnj.com. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov vrátane otázok, ako sme určili, že môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu pre Vašu krajinu alebo oblasť prostredníctvom e-mailovej adresy emeaprivacy@its.jnj.com

Zaregistrujte si svoju e-mailovú adresu a budete môcť využívať tieto výhody:

 •     užitočné aktualizácie o programoch starostlivosti o pacientov
 •     prístup k vedeckým zdrojom a lekárskym informáciám
 •     pozvanie na celoštátne a miestne podujatia
 •     online zdroje pre vaše nepretržité lekárske vzdelávanie s akreditáciou
 •     najnovšie aktualizácie o inovatívnych produktoch vyvinutých spoločnosťou Janssen

Zaregistrujte si svoje mobilné číslo a budete môcť využívať tieto výhody:

 • užitočné upozornenia formou SMS, aby ste nezmeškali žiadne lekárske podujatie, ktoré vás zaujíma
 • odkazy na vedecké zdroje a lekárske informácie počas podujatí, ktorých sa zúčastníte