Podmienky použitia

Prístup k tejto webovej stránke a jej používanie znamená, že bezvýhradne súhlasíte s jej podmienkami používania. Ak používateľ nesúhlasí s týmito pravidlami, mal by okamžite prestať používať túto webovú stránku.

Právne oznámenie

Lokálny obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou spoločnosti Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o. CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2, Slovensko a je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Obsah môžete sťahovať iba pre vaše osobné potreby na nekomerčné účely, pričom akákoľvek úprava alebo ďalšia reprodukcia obsahu je zakázaná. Obsah stránky nesmie byť kopírovaný ani použitý žiadnym iným spôsobom.

Vlastníci tejto webovej stránky budú vynakladať primerané úsilie na to, aby boli na tejto internetovej stránke uvedené aktuálne a presné informácie, avšak neposkytujú žiadne prehlásenia, záruky ani uistenia ohľadom správnosti, aktuálnosti alebo úplnosti poskytovaných informácií. Vlastníci tejto webovej stránky nezodpovedajú za žiadne škody ani ujmy vyplývajúce zo získania alebo nezískania prístupu na túto internetovú stránku alebo z toho, že ste sa spoľahli na akékoľvek informácie uvedené na tejto internetovej stránke. Táto stránka je určená návštevníkom pre zdravotníckych odborníkov v Slovenskej republike.

Na tejto internetovej stránke môžu byť uvedené linky alebo odkazy na iné stránky, pričom vlastníci tejto stránky nezodpovedajú za obsah takýchto iných stránok a nenesú zodpovednosť za žiadne škody ani ujmy vyplývajúce z takéhoto obsahu. Všetky linky na iné stránky sú uvedené len pre pohodlie užívateľov tejto internetovej stránky.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné mená, obchodné obaly a produkty uvedené na tejto internetovej stránke sú chránené medzinárodne. Akékoľvek ich použitie je bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníkov tejto stránky zakázané, s výnimkou použitia na účely identifikácie produktov alebo služieb spoločnosti.

Všetky osobne identifikovateľné informácie v elektronickej komunikácii na tejto stránke sa riadia Politikou ochrany súkromia tejto stránky.

Vlastníci tejto stránky sú oprávnení použiť alebo skopírovať všetky ostatné informácie získané z akejkoľvek takejto komunikácie, vrátane akýchkoľvek nápadov, vynálezov, konceptov, postupov alebo know-how, ktoré budú na nej zverejnené, a to na akékoľvek účely. Takéto účely môžu zahŕňať zverejnenie tretím stranám a/alebo vývoj, výrobu a/alebo marketing tovaru alebo služieb.

Každý, kto odošle akékoľvek správy na túto stránku alebo ich inak poskytne vlastníkom tejto stránky, zodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú v nich uvedené, vrátane ich pravdivosti a presnosti.

Táto internetová stránka sa poskytuje ako služba jej návštevníkom. Vlastník stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vymazať, upraviť, alebo inak doplniť obsah tejto stránky bez oznámenia.

_______________________

Janssen medical cloud

II. Registrácia do online služby

 1. Online služba je dostupná iba pre registrovaných používateľov a registrovať sa do online služby môžu jedine používatelia, ktorí sú držiteľmi lekárskej licencie udelenej v súlade s miestnymi platnými právnymi predpismi a ktorí sú oprávnení vykonávať lekársku prax na území Slovenskej republiky. Registrácia do online služby je podmienená aj potvrdením, že ste sa oboznámili s týmito predpismi, ich prijatím, ako aj súhlasom so spracovaním osobných údajov poskytovateľom materiálu, t. j. so spracovaním rodného mena, priezviska, e-mailovej adresy, čísla lekárskej licencie a názvu a adresy oddelenia, kde používateľ vykonáva svoju prax, aby sa umožnila registrácia a udelil prístup k online službe.
 2. Používateľ pri registrovaní do online služby vyplní registračný formulár, v ktorom uvedie svoje pravé, správne a aktuálne osobné údaje, konkrétne svoje rodné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo lekárskej licencie a názov a adresu oddelenia, kde vykonáva svoju prax.
 3. Používateľ musí pravidelne aktualizovať údaje, ktoré poskytol pri registrácii v prípadoch, keď dôjde k ich zmene. Spoločnosť Janssen nezodpovedá za následky vzniknuté tým, že používatelia poskytli nepravdivé údaje alebo ich neaktualizovali.
 4. Používatelia sa zaväzujú, že prihlasovacie heslá do online služby uchovajú v prísnej dôvernosti a preberú zodpovednosť za všetky dôsledky použitia ich hesiel treťou stranou.
 5. Webová stránka poskytuje používateľom možnosť loginu pres sociálné sieťe, ktorá vďaka systému autentifikácie umožňuje používateľovi prihlásiť sa na webovú stránku zo svojho účtu (Facebook alebo LinkedIn). Jedná sa o jednoduchú a bezpečnú metódu na prihlásenie sa na webovú stránku bez toho, aby ste museli vytvoriť nový login pre webové stránky spoločnosti Janssen.
 6. Ak sa zistí, že údaje poskytnuté používateľom pri registrácii sú zavádzajúce, neúplné alebo nepresné, spoločnosť Janssen má právomoc odstrániť účet obsahujúci takéto zavádzajúce, neúplné alebo nepresné informácie a zrušiť registráciu. V takom prípade používateľ nemá právo na vznesenie námietok proti spoločnosti Janssen súvisiacich s odstránením daného používateľského účtu a so zrušením registrácie.
 7. Ak sa zistí, že údaje spojené s používateľským účtom (prihlasovacie meno a heslo) nezákonne použili tretie strany, používateľ musí okamžite zmeniť svoje heslo a informovať o situácii poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty.
 8. Spoločnosť Janssen môže z bezpečnostných alebo z iných podstatných organizačných alebo technických dôvodov požiadať používateľov, aby zmenili svoje heslá používané na prístup do online služby.
 9. Používateľ poveruje spoločnosť Janssen použitím všetkých prostriedkov považovaných za nevyhnutné na overenie totožnosti používateľa a lekárskej licencie.
 10. Používanie online služby prostredníctvom účtov iných používateľov alebo sprístupnenie vlastného účtu na používanie tretími stranami je neprípustné.

III. Pravidlá ochrany osobných údajov v rámci online služby

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov sú k dispozícii po kliknutí na prepojenie Pravidlá ochrany osobných údajov.

IV. Podmienky používania online služby a zabránenie zneužitiu

 1. Online službu používajú používatelia na účely uvedené v oddiel II. To znamená, že používatelia nemôžu používať online službu na žiadne iné účely.
 2. Pri používaní online služby nesmú používatelia konať podvodne. Používatelia tiež nesmú konať spôsobom, ktorý by viedol k prerušeniu alebo rušivému zásahu do prevádzky online služby.
 3. Spoločnosť Janssen si vyhradzuje právo zastaviť alebo zamietnuť prístup ktorémukoľvek z používateľov online služby alebo jej časti, ak správanie používateľa porušuje tieto predpisy, platné právo, zásady spoločenského života či slušného správania. Nikto, komu už bol zastavený alebo odmietnutý prístup do online služby, sa nemôže znova registrovať alebo používať online službu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Janssen.

V. Zodpovednosť spoločnosti Janssen

 1. Spoločnosť Janssen zodpovedá za správnu prevádzku všetkých funkcií online služby.
 2. To, že s online službou sú prostredníctvom prepojenia spojené iné online služby vlastnené tretími stranami, neznamená, že spoločnosť Janssen poskytla svoj súhlas alebo prebrala zodpovednosť za prevádzku takých služieb alebo za ich obsah.
 3. V každom prípade, keď tretia strana použije účet používateľa, za konanie tretej strany zodpovedá výlučne používateľ, a to bez ohľadu na to, či tento účet tretia strana použila s jeho povolením alebo bez neho. V tejto súvislosti sa používateľ zaväzuje, že odškodní spoločnosť Janssen za všetky straty spôsobené prístupom tretej strany do účtu používateľa a poistí spoločnosť Janssen proti takýmto prípadom.
 4. Spoločnosť Janssen nezodpovedá za žiadne nedostatky pri plnení povinností poskytovateľa vyplývajúcich z týchto predpisov, ktorých príčinou sú okolnosti, ktoré vznikli bez pochybenia poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za straty alebo škody, ktoré používateľovi vznikli z vyššej moci, výpadkom elektrického prúdu, pracovným sporom, uplatňovaním platného práva, nedbanlivosťou alebo nekonaním zo strany vnútroštátnych orgánov, výpadkom telekomunikačných služieb alebo oneskorením či prerušeniami zapríčinenými tretími stranami. V takých prípadoch si spoločnosť Janssen Polska vyhradzuje právo zrušiť alebo zastaviť prevádzku online služby bez toho, aby jej vznikla akákoľvek zodpovednosť.
 6. Spoločnosť Janssen nezodpovedá za poruchy hardvéru používateľa alebo softvéru používaného používateľom bez ohľadu na jeho polohu alebo miesto administratívy, ktoré by mohli znemožňovať prístup do online služby alebo brániť používateľovi v kontaktovaní online služby.

VI. Duševné vlastníctvo

 1. Všetky autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa online služby alebo v nej využívané sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Janssen . Kopírovanie, šírenie, prezentovanie na verejnosti alebo vývoj odvodeného diela založené na online službe alebo iných materiáloch získaných prostredníctvom online služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Janssen sa zakazuje.
 2. Výkon práv duševného vlastníctva v právoplatnom vlastníctve spoločnosti Janssen na iné účely, ako sú účely prísne spojené s používaním online služby v režime špecifikovanom v týchto predpisoch, sa zakazuje.

VII. Postup pri vybavovaní sťažností

 1. Všetky sťažnosti týkajúce sa online služby sa môžu podať v akomkoľvek formáte, okrem iného aj na e-mailovú adresu recepcia@its.jnj.com.
 2. V typickej sťažnosti by sa malo uviesť aspoň rodné meno, priezvisko a prihlasovacie meno sťažovateľa, ako aj podrobný opis a príčina sťažnosti.
 3. Sťažnosti sa spracovávajú hneď po ich prijatí podľa poradia, v akom boli doručené.
 4. Sťažovateľ bude informovaný o výsledku riešenia sťažnosti podobným spôsobom, akým bola sťažnosť podaná, alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v sťažnosti.

VIII. Technické požiadavky

 1. Správne fungovanie online služby si môže vyžadovať dodržanie týchto minimálnych technických požiadaviek na systém používateľa:
  1. pripojenie počítača/tabletu/smartfónu používateľa na internet prostredníctvom pripojenia ISDN s minimálnou rýchlosťou 1,5 Mb/s;
  2. použitie aktuálnej verzie jedného z týchto prehliadačov: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Safari spoločne s povolenou podporou zásuvného modulu Adobe Flash Player a
  3. použitie počítača s procesorom s frekvenciou aspoň 2,33 GHz a kompatibilným s x86 alebo Intel® Atom™ 1,6 GHz alebo s výkonnejším procesorom pre netbooky, s pamäťou RAM 1 GB

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť Janssen si vyhradzuje právo na čiastočný alebo úplný prenos práv a povinností poskytovateľa vyplývajúcich z týchto predpisov a z prevádzky online služby tretím stranám. Žiadny používateľ online služby nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu preniesť alebo vzdať sa svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto predpisov a z používania online služby.
 2. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto predpisov je spôsobom stanoveným v zákone neplatné alebo nevynútiteľné, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto predpisov.
 3. Spoločnosť Janssen môže zastaviť alebo uzavrieť účet používateľa a odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb, ak používateľ poruší podmienky týchto predpisov alebo ak je spoločnosť Janssen odôvodnene presvedčená, že konanie používateľa môže viesť k vyvodeniu právnej zodpovednosti na strane používateľa alebo nejakých tretích strán.